Algemene voorwaarden
GITARIUM Plug & Play Guitar Solutions

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden Gitarium

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten van Gitarium zijn
deze Algemene Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding,
dan wel het doen van een bestelling,
houdt in dat u de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde
kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gitarium
zijn vrijblijvend en Gitarium behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor
om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand
na acceptatie van uw bestelling door Gitarium.
Gitarium is gerechtigd gemotiveerd bestellingen
te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden
aan de levering te verbinden.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt Gitarium dit mee binnen tien (10) werkdagen
na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen
voor de aangeboden producten
en diensten zijn in euro's,
inclusief btw en exclusief
handlings- en verzendkosten,
eventuele belastingen
of andere heffingen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting
of compensatie binnen veertien (14) dagen
na factuurdatum tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn
bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u
vanaf die dag een vertragingsrente
verschuldigd van 1% per maand
over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na
aanmaning door Gitarium,
bent u de gemaakte aanmaningskosten
verschuldigd en indien Gitarium zijn vordering ter
incasso uitbesteedt,
bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent,
is Gitarium gerechtigd (de uitvoering van)
de betreffende overeenkomst
en daarmee samenhangende overeenkomsten
op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten
en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling
en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd
de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden
binnen tien (10) dagen na mededeling
van de prijsverhoging door Gitarium.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door Gitarium vindt plaats met spoed
doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling,
tenzij door Gitarium anders is aangegeven.
Indien levering niet tijdig plaatsvindt,
dan ontvangt u binnen 1 maand
na plaatsing van de bestelling bericht
en heeft u tot het moment van levering
het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden
door schriftelijke mededeling daarvan aan Gitarium.
Overschrijding van de levertermijn
geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment
dat het product door (of namens) u
in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten
gaat pas over, indien u al hetgeen u
op grond van enige overeenkomst
aan Gitarium verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten
gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting
om de geleverde producten
onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk
binnen zeven (7) dagen na ontdekking
schriftelijk en gemotiveerd
aan Gitarium te melden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten
niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Gitarium de keuze
de desbetreffende producten
tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten
dan wel de factuurprijs
plus betaalde verzendkosten van
verzending daarvan te restitueren.

Artikel 7. Zichttermijn
7.1 Indien u een product
om welke reden dan ook
niet wenst af te nemen,
heeft u het recht het product
binnen zeven (7) werkdagen na aflevering
aan Gitarium te retourneren
en de overeenkomst te ontbinden.
Retourzendingen worden in dit geval
slechts geaccepteerd
indien de verpakking van het product
onbeschadigd en ongeopend is.
Door Gitarium terzake
eventueel reeds ontvangen betaling
wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen
na de ontbinding terugbetaald.
De rechtstreekse kosten van terugzending
komen voor uw rekening.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan Gitarium
schriftelijk opgave doet van een adres,
is Gitarium gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden.

8.2 Wanneer door Gitarium
gedurende korte of langere tijd
al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan,
laat dat onverlet zijn recht
alsnog directe en strikte naleving
van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden
op grond van het feit dat Gitarium
deze Voorwaarden soepel toepast.

8.4 Gitarium is bevoegd om
bij de uitvoering van uw bestelling(en)
gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,
alsmede op deze Voorwaarden,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter
in Nederland.Gitarium
Wolphaertsbocht 205 A
3083MJ Rotterdam
010-4810973